ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

Въглеродният окис е газ без цвят и мирис. В големи концентрации е изключително опасен за здравето и живота на хората. При вдишване се свързва с хемоглобина в кръвта и предизвиква отравяне. Образува се в процеса на окисляване (горене) на вещества,, съдържащи въглерод. В случая източник на CO са изгорелите газове от двигателите на автомобилите. Самият CO е силно пожароопасен, като при горене се окислява до CO2.Плътността на CO (1145 kg/m3) е много близка до тази на въздуха (1225 kg/m3).Нивата на концентрация на CO (в PPM – Particles Per Meter – частици в кубичен метър), времето за вдишване и последиците за здравето на човека са показани в таблицата.
 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 2 min 5 min 15 min 40 min 120 min
200 PPM         Главоболие
400 PPM       Главоболие Световъртеж
800 PPM     Главоболие Световъртеж Загуба на съзнание
1600 PPM   Главоболие Световъртеж Загуба на съзнание Смърт
3200 PPM Главоболие Световъртеж Загуба на съзнание Смърт  
6400 PPM Световъртеж Загуба на съзнание Смърт    
12800 PPM Загуба на съзнание Смърт      


Конфигурацията на системата включва следните компоненти:

  • Контролни панели модел за 1,2,3 и 4 зони, с до 15 детектора за CO за всяка зона
  • Детектори за CO модел със зона на покритие до 300 m2 (при проектирането с цел повишаване на сигурността е приета намалена s 30 % зона на покритие 200 m2)
  • Кабелна мрежа, свързваща детекторите към контролните панели
  • На дисплея на лицевите панели се визуализират всички възможни състояния на отделните зони.
  • Релейните изходи на панелите ще бъдат свързани директно към контролери от BMS системата по начин, който позволява включване на вентилационната система при превишаване на зададено ниво на концентрация на CO.


В зависимост от приетата схема на вентилация се включва:

  • Цялата вентилационна система на паркинга
  • Само секцията на нивото, на което се наблюдава превишаване на нивото на CO


Въглеродният окис е газ без цвят и мирис. В големи концентрации е изключително опасен за здравето и живота на хората. При вдишване се свързва с хемоглобина в кръвта и предизвиква отравяне. Повечето подземни паркинги задължително имат система за газ детекция, за да се предотвратят злополуки свързани с натрупване на CO.


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ