KAT N

 - !

SK08A

:

 • 1

 • 95 Db

 • 60 Ø 93 mm

AS266

(24 VDC / 17 mA):

 • 112 Db

 • 80 92 mm

CK406

6″ (24 V DC / 30 mA):

 • 95 Db

 • 58 150 mm

AS366

- (24 V DC / 200 mA):

 • 95-106 Db

 • 32

 • 81 100 mm

AS371

- (17-30 V DC / 220 mA + 80 mA ):

 • 110 Db

 • IP55

 • 380 x 220 x 650 mm - !

PA25/3L

:

 • 2 10 VDC

 • IP20

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg