MEPS 50 Compact 6  • M

  • 1

  • ,

  • 1 min

  • - 6 J

  • - 10500 V

  • 500 Omh - 8000 V

  • 700 mA @ 12 V DC

  • - 450 x 340 x 210 mm

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg