MEPS 50 Compact 5  • M

  • 1

  • ,

  • 1 min

  • - 6 J

  • - 9000 V

  • 500 Omh - 7000 V

  • 500 mA @ 12 V DC

  • - 450 x 340 x 210 mm

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg