KLED- B 80/130

:
  • 12 V DC

  • 850 nm

IR10/20/30 BD

  • 12-40 V DC 24 V AC

  • 26-45 W

IR300

:
  • 16 m, 60

IR300

:
  • 65 m, 20

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg