MP

BLACK BOX

:
  • VGA / 640 X 480, 30 fps

  • H264

1,3 MP VH-130DP

:
  • 1,3 MP 1/3 Progresive Sensor

2,2 MP VH-D2300P / VH-D2324P

:
  • 2,2 MP 1/3 Progresive Sensor

2,2 MP VH-D2300VX / VH-D2324VX

:
  • 2,2 MP 1/3 Progresive Sensor

2,2 MP VH-B2300 / VH-B2318

:
  • 2,2 MP 1/3 Progresive Sensor

2,2 MP VH-B2448

:
  • 2,2 MP 1/3 Progresive Sensor

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg