1000 mm.

, , , , , , , .

, .

.

  • A K12

  • 7,5 t 80 km/h PAS68:2008 (1699 kJ, 15 000 lbs & 50 mph, DOS SD-STD-02.01A)

  • - 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 m.

  • 1,0 m.

  • 100 kN

  • 1800 kJ

  • 5,0 s

  • 4,0 s

  • 3660 kg ( 3,5 m)

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg